Tietosuojaseloste

Alla oleva seloste kertoo, mihin ja miten käytämme asiakkaan tietoja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Käytämme evästeitä kerätäksemme tietoa sivuston käytöstä Google Analytics -analytiikkapalveluun. Keräämme tämän avulla tilastollista tietoa kävijöistä ja täten kohdennamme markkinointia.

Rekisterinpitäjä

Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy

Opastinsilta 8 B, 4
00520 Helsinki
2558578-9

Rekisteristä vastaava henkilö

Eliisa Niemi-Peltola
Opastinsilta 8 B, 4, 00520 Helsinki
p. 050 462 8226
eliisa@e-psykologi.fi

Rekisterin nimi

Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy:n potilasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet:

Käsittelyn tarkoitus

Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus, potilaan terveyden edistäminen ja seuranta sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi, suunnittelu ja seuranta.

Oikeusperuste

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin sisältö ja tietoryhmät

Potilasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 1. Potilaan perustiedot kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja muut mahdolliset yhteystiedot.
 2. Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja muut tiedot kuten potilaan ilmoittama tulosyy, potilaan esitiedot, hoidon tarpeen arviointi, hoidon toteutusta ja suunnittelua koskevat tiedot sekä potilaan terveydentilaa koskevat lausunnot.
 3. Alaikäisen potilaan huoltajat ja heidän yhteystiedot.
 4. Tieto rekisteriin sisältyvien tietojen luovutuksista.

Ajanvarauskalenterina käytämme Valviran hyväksymää asiakas- ja potilastietojärjestelmää, Velloa. Ajanvarauskalenteriin emme kirjaa mitään potilaskirjaukseen liittyvää, vaan pidämme ne erillään pilvipalvelusta. Asiakkaan varaustiedot säilyvät Vellon pilvipalvelussa. Velloon tulee seuraavat asiakastiedot: Nimi, sähköposti, osoite ja puhelinnumero. Voit lukea Vellon oman tietosuojaselosteen täältä https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf

Etävastaanoton palvelussa, verkkokeskustelussa käytämme Navisec Health -palvelua (https://health.navisec.fi/). Sinne kirjataan asiakkaan perustiedot: nimi ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisteriin kerätyt tiedot saadaan pääasiassa seuraavista tietolähteistä:

 1. Lähtökohtaisesti potilaan itse ilmoittamat tiedot.
 2. Potilaan huoltajalta tiedot alaikäisen ollessa kyseessä.
 3. Tarvittaessa väestörekisterikeskuksesta saadut tiedot.
 4. Tarvittaessa lakisääteisistä rekistereistä saadut tiedot.

Henkilötietojen kerääminen ja säilytys

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sähköisesti rekisterinpitäjän itse tai kolmannen ylläpitämiin tietojärjestelmiin. Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään suojattuna alalla vakiintuneesti riittäviksi todettuja tietoteknisiä ja organisatorisia suojakeinoja noudattaen.

Sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen suojaus toteutetaan päätelaitteella ylläpidettävin palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietojen fyysinen suojaus toteutetaan pitämällä ne lukittuna riittävästi valvotuissa tiloissa, joihin vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy.  

Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain säännöksen nojalla. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen voi antaa potilaan laillinen edustaja. Potilas tai hänen laillinen edustaja voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen

Rekisteriin sisältyviä potilastietoja säilytetään potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetyn ajan , jonka jälkeen tiedot poistetaan asetuksen mukaisesti.

Muita kuin potilastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja ne poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelyn tarve lakkaa.

Pääsy rekisterissä oleviin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu potilas-ja asiakasrekisteriin. Samoin rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista, jotka on tallennettu rekisteriin.

Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, rekisterinpitäjällä on oikeus periä niistä kohtuullinen maksu.

Henkilötietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus maksutta saada häntä koskevat harhaanjohtavat, vanhentuneet, puutteelliset ja virheelliset tiedot oikaistuksi toimittamalla rekisterinpitäjälle riittävä selvitys siitä, miten ja miltä osin tietoja tulee rekisteröidyn käsityksen mukaan korjata tai täydentää.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee itse oma-aloitteisesti ilmoittaa, mikäli hänen ilmoittamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia tai ne on annettu puutteellisina tai virheellisinä.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus maksutta saada häntä koskevat tiedot poistetuksi osallistujarekisteristä seuraavin edellytyksin:

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita soveltuviin käsittelytarkoituksiin;
 2. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 3. laki edellyttää henkilötiedon poistamista.

Siirrot toiseen tietojärjestelmään

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että

 1. se on teknisesti mahdollista;
 2. käsittely perustuu automaattisiin tietojenkäsittelymenetelmiin;
 3. käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano; ja
 4. siirto ei synnytä haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Henkilötietojen poistamiseen ja siirtämiseen liittyvät rajoitukset

Rekisterinpitäjä voi poiketa yllä mainitusta siirrosta tai poistamisesta, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen

 1. yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 2. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 3. rekisterinpitäjään soveltuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 4. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;
 5. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten; tai
 6. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kuten niiden siirtämistä toiseen tietojärjestelmään, niihin pääsyn estämistä kokonaan tai osittain tai väliaikaista poistamista esimerkiksi verkkosivustolta, seuraavin edellytyksin:

 1. Rekisteröity kiistää kyseisten henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 2. Kyseisten henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa kyseisten henkilötietojen poistamista ja samalla nimenomaisesti vaatii niiden käsittelyn rajoittamista; tai
 3. Rekisteröity tarvitsee kyseisiä henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi eikä rekisterinpitäjä enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja soveltuviin käsittelytarkoituksiin.

Yllä 1. kohdassa tarkoitetussa tilanteessa henkilötietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ajaksi, jonka kuluessa niiden paikkansapitävyydestä voidaan varmistua.

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle rekisterinpitäjän käsittelytoimista osoitteessa www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.

Rekisteröidyn yllä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi tehtävät pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ellei laki muuta edellytä. Pyynnön tekeminen on rekisteröidylle maksutonta, ellei se ole ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai ellei niitä esitetä toistuvasti. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus periä pyynnön käsittelystä kohtuullinen maksu.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle kirjallisesti pyynnön johdosta suoritetuista toimenpiteistä kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Mikäli laki sallii määräajan pidentämisen, toimenpiteistä on ilmoitettava aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Samalla rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa määräajan pidentämisen syyt.